مسئول واحد مالی و قرارداد : رقیه کشتکار

 

کارپرداز : احمد پور فریدونی

 

تلفن تماس : 03442375712