گزارش عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر در سال 1397