مهندس مسعودی شهردار هماشهر بیان داشتند که با پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته توسط شهرداری هماشهر روشنایی اکثر معابر ، پارک ها و زمین چمن یحیی آباد تامین گردیده و انشالله به زودی شاهد روشنایی بزرگراه سیرجان کرمان در محدوده هماشهر خواهیم بود که در این خصوص نصب تیرها شروع گردیده است.