طی حکمی از سوی وزرارت کشور شهرداری هماشهر از درجه یک به درجه سه ارتقا یافت

به گزارش روابط عمومی شهرداری هماشهر با حکم وزیر کشور شهرداری هماشهر از درجه یک به درجه سه ارتقاء پیدا کرد